FAQ

FAQ

Často kladené otázky

 


První konzultace je příležitostí k vzájemnému poznání. Budu chtít a ráda se dozvím více o tom, co Vás trápí a proč Vás to přimělo vyhledat pomoc. Probereme, jak to funguje a probíhá ve vašem životě a v důležitých vztazích. Bude to příležitost pro Vás sdílet se mnou vše, co myslíte, že bych měla vědět. Seznámíte se se stylem mé práce, zjistíme, jestli si navzájem “padneme do oka” a bude zde prostor i pro vaše otázky na průběh spolupráce. Dále se dohodneme na dalším postupu a jejím trvání.
V rámci první konzultace se také seznámíte s Informovaným souhlasem – ke stažení zde. Tento dokument se v běžné praxi používá ke stanovení a shrnutí práv a povinností klienta a poradce. V případě, že zvažujete naší spolupráci, prosím, věnujte mu více pozornosti. Seznámí Vás s pravidly mlčenlivosti, objednávání, průběhu sezení, ukončení spolupráce a dalšími.
Výzkumy ukazují, že nejdůležitějším faktorem úspěchu psychologického poradenství, koučování či terapie, je důvěrný vztah mezi klientem a poradcem. Stručně řečeno, bez důvěry se šance na úspěch spolupráce značně snižují. Ráda bych tento důvěryhodný vztah začala budovat již od začátku a nastartovala tak samotný proces zlepšování.


Informovaný souhlas klienta je dokument obsahující nezbytný souhrn informací o průběhu, pravidlech, rizicích, limitech ale i výhodách a přínosech psychologického poradenství či koučování. Je zdrojem informací, díky kterým je klient schopný se rozhodnout, zda mu navrhovaný postup vyhovuje a je ochoten ho podstoupit a slouží k ochraně obou zúčastněných stran.
Z důvodů uvedených v informovaném souhlasu bych od Vás ráda získala Vaše kontaktní údaje spolu s podpisem, jako stvrzením, že jste se s těmito informacemi seznámili. Protože se jedná o vzájemnou dohodu obou stran, je tato úmluva otevřena diskusi a Vámi navrhovaným změnám a zároveň máte jako klient možnost jí kdykoliv s okamžitou platností vypovědět. Pokud budete chtít vystupovat anonymně, bude Vám to umožněno pod podmínkami uvedeném v informovaném souhlasu.
Prosím, nenechte se tímto dokumentem zastrašit. Mějte na paměti, že slouží jako ochrana nás obou a pomůže Vám s ujasněním si celého průběhu naší spolupráce.


Standardní cena za individuální konzultaci je 600Kč/50min a první, úvodní konzultace, je poskytována zdarma. Studentům, registrovaným na úřadu práce a matkám na mateřské dovolené je poskytována sleva. Více informací naleznete zde.


Protože nejsem smluvně vázaná žádnou pojišťovnou, konzultace nejsou hrazeny v rámci zdravotního pojištění, a platit tak lze pouze hotově či předem převodem na účet.


Stereotypy týkající se emočních problémů a duševního zdraví v naší kultuře stále přetrvávají. Nutné je však podotknout, že takové problémy si nevybírají a setkat se s nimi může úplně každý. Ať jsou to mladí a perspektivní lidé, nebo staří, muži, ženy, děti, nezáleží na sociálním statusu či na finančním zabezpečení. Všichni bez rozdílu mohou někdy zažít různá emoční strádání a zároveň každý, kdo si váží a chce pracovat na svém osobním růstu, na sebeuvědomění a duševní pohodě, může z možnosti konzultací s odborníkem jedině profitovat.
Pracuji s lidmi různého věku a pohlaví, s lidmi z různých socioekonomických tříd, kultur, různého povolání i postavení, s různými životními zkušenostmi i vzděláním. Této různorodosti se snažím ke své práci plně využít a vnímám ji jako velký benefit.


Poradna se nachází v 1. patře v budově YMCA, Na Poříčí 1041/12, Praha 1.
Po výstupu z výtahu, naleznete dveře po pravé straně, kde zazvoníte na zvonek č. 117.

První konzultaci je většinou možné domluvit do tří dnů. Čas konzultace, včetně víkendů, záleží na individuální domluvě. Přehled časů najdete zde.


Veškerý obsah našich konverzací je naprosto důvěrný. Je možné vystupovat i anonymně.


Je možné se se mnou spojit telefonicky na tel. čísle +420 730 633 125, převážně v době 8:00-20:00. Kontaktovat mě můžete i v souvislosti s otázkami o službách, které poskytuji, o přístupu, zkušenostech a stylu mé práce. Zároveň je možné domluvit si krátkou konzultaci Vaší situace (cca 15min) telefonicky či osobně.


Nepředepisuji. Léky jako antidepresiva jsou předepisovány zásadně psychiatrem. V případě potřeby jsem schopna poskytnout reference na odborníka, který je k předepisování léků kompetentní.


Z výzkumů je zřejmé, že životní bouře se nejlépe překonávají s podporou někoho dalšího a mnohdy je tím dalším právě odborná nestranná pomoc. Někdy můžeme neúmyslně zhoršit to, co nás trápí, tím, že to ignorujeme nebo si říkáme, že jen slaboch požádá o pomoc. Pravda ovšem může být trochu jiná. Člověk, který ví, kdy má požádat o pomoc, ukazuje tím obrovskou vnitřní sílu a sebeuvědomění. Zamyslete se nad tím: pokud si opravdu zvolíte, že vyhledáte profesionála, přebíráte tímto činem zodpovědnost za svůj život, a to vyžaduje notnou dávku odvahy.


V současnosti je k dohledání velké množství výzkumů, které ukazují, že kromě poskytování podpory a celkového povzbuzení Vám konzultace mohou pomoci i s rozvojem schopností řešit složité situace, zlepší Vaše přístupy v jednání s lidmi a rovněž ve vztazích s okolím.
Důležitou věcí, kterou si člověk musí uvědomit před vstupem do poradenského procesu, je to, že úspěch tohoto procesu do značné míry závisí na Vaší ochotě udělat změny, být sám k sobě upřímný a otevřený a zkusit nové způsoby života. Nejedná se o práci, která je jednoduchá, ale rozhodně má potenciál Vám pomoci žít více naplňující život.


V souvislosti s tím, na čem se dohodneme v první konzultaci, budeme pokračovat v našem setkávání, a to v intervalu, na němž se společně domluvíme. Ve většině případů postačí jedna konzultace týdně či každých 14 dní. V rámci konzultací se setkáte se spoustou promyšlených otázek a úkolů, které Vás možná překvapí a často hodně pomohou ujasnit si a změnit věci k lepšímu. Protože se konzultace přizpůsobují Vašim specifickým potřebám, celková doba spolupráce se může lišit. Délka se odvíjí od druhů a množství požadavků či cílů, které klient má. Většina lidí se cítí spokojená už po 4-6 konzultacích. Proces, který začne v průběhu konzultace, pokračuje i mimo ni a do dalšího setkání přichází klient už s dílčím zlepšením, které si dotvořil sám. Značné zlepšení situace může tedy nastat už během dvou konzultací. Pro ty, kteří hledají možnost osobního růstu, je častější dlouhodobější a méně intenzivní forma setkávání.
Cíle a pokrok naší spolupráce budeme průběžně hodnotit, abychom přesně věděli, co je třeba dělat jinak, kde je třeba se zdržet, a naopak kdy je vhodné přestat. Nikdy není problém na naše setkávání navázat v budoucnosti s jinou záležitostí, a to ani po delší časové odmlce. Jednou z dalších možných variant je setkávat se nepravidelně v rámci tzv. udržovacích konzultací.


I to se může někdy stát. V tomto případě průběh naší spolupráce zhodnotíme a pokusíme se zjistit, kde se stala chyba, v nejlepším případě tuto chybu ihned napravíme. Pokud klient opravdu nedělá pokroky v rámci mého vedení a přístupu, nebo je klientův problém mimo mé kompetence, po dohodě mu budou doporučeny jiné možnosti, včetně jiného odborníka. Věřím, že jsem ve většině případů schopna vytvořit velice příjemné a důvěrné prostředí ke spolupráci, ale pokud toto z jakéhokoliv důvodu nebude možné, pomohu Vám najít někoho, s kým si budete rozumět lépe.